Drevfjällen

Dalarnas största sammanhängande urskogsområde finns här, med tallar äldre än 500 år. Höga berg och vida myrar. I området ingår gränsfjällen Härjehogna, Vithogna, Rödfjället och Drevfjället. Av dessa är Härjehågna högst med sina 1185 meter över havet. Detta är lågfjäll med mjukt rundade former. Delar av området är mycket rikt på myrar. De större myrarna har ofta ett centralt system av strängar och flarkar, vilket mot kanterna övergår i mossevegetation. Ett tiotal fäbodar finns i området. Många är dock förfallna eller rustade till fritidshus. De två finaste fäbodarna är Id-Perssätern och Lekåsen. Förutom slåtter på fäbodvallen bärgades hö från myrarna omkring.

Vildmarksområdets storlek, naturskönhet och ostördhet gör området mycket intressant för friluftsliv.  Gammeltallar opåverkade av skogsbruk, Nedom fjällen utbreder sig en högslätt där landskapet utgörs av en mosaik av skog och myr. Här finns bland annat länets störst sammanhängande urskogsområde. Stora delar är helt opåverkade av skogsbruk. Området kännetecknas av glesa tallskogar med stor inslag av gamla grova träd. Tallar äldre än 500 år har påträffats och i vissa partier finns rikligt med torrakor. Hela området uppvisar spår efter äldre skogsbränder. Mot kalfjället vidtar en zon av fjällbjörkskog. Stormhattar och varglavar, sädgäss och utter, Floran och faunan i området är av nordlig karaktär. Kalfjällen här består av torr, ofta lavrika rished, av den typ som är speciella för Dalafjällen, där ljungen ersätts av kråkris, blåbär och dvärgbjörk. Härjehågan är ett ovanligt artrikt fjäll eftersom här finns kalk. I ängsgranskogen växer stormhatten manshög. En annan för området  märklig växt är ranunkeln hårmöja, som växer i vissa myrgölar. Uppe i fjällkanten kan man stöta på ormbunkarna krusbräken och taggbräken. Den sällsynta varglaven förekommer här och var på torrakkor ute på myrarna. Andra ovanliga lavar som finns i Drevfjällen är urnlav och grenlav. I området finns en rik fauna med flera av de stora rovdjuren och även utter. Myrarna har ett rikt fågelliv.