Gammelsätern

Är en bäckdal med örtrik vegetation. Här finner du orkideer, såsom guckusko, samt flera andra krävande växter. Det lämpar sig mest att besöka Gammelsätern under midsommartid då blomsterfägringen är som störst. Här finner du även varglav, dvärgbägarlav, skrovel- och lunglav på gamla sälgar. Likväl vedtrappmossa, violettgrå tagellav, större flatbagge, gropig brunbagge, lavskrika och tretåig hackspett i granskogen. Mossfloran är stor och den naturliga skogen (bla form av död ved ger goda förutsättningar för växt- och artrikedomen). Terrängen är väldigt blockig och därmed svårtillgängligt.