Norra och Södra Trollegrav

Är bägge Naturreservat & Natura 2000 områden.

Norra Trollegrav är belägen i norra delen av Älvdalens skjutfält består det här området av en dalgång i granskog med blandade inslag av tall och lövskog. Själva trollegraven är en djup dalgång med vattenfall och är en utvidgning av Rotälven, som skyddas av branta stränder i naturskön miljö.

Skogen har en urskogsprägel, här finns träd som är upp till 250 år gamla men betydligt många av dem är yngre. Här växer även den giftiga varglaven, som förr användes tillsammans med krossat glas, för att åtla in och döda vargar. Det finns många olika lisvmiljöer för djur och växter i skogslandskapet och följer man dem nedströms kommer man tillslut till Rotälvens vattenfall. Berggrunden i området i den västra delen består av Bredvallsporfyr och i östra delen av Granit av Garbergstyp.

Det finns en markerad vandringsled som leder från skogsbilvägen i söder till Norra Trollegrav, den går längs Rotälvens östra sida och in i reservatet, vid Härjedalsgränsen finns en bro som leder över Rotälven och in i den västra delen av reservatet.

På den södra sidan om skogsbilvägen där stigen mot reservatet börjar finnes en slogbod med torrdass.
OBS! Krävande vandring!

Södra Trollegrav med urskogsliknande granskog och en bäckravin, med flera sidoraviner och två större vattenfall, höga lodräta klippvägar är detta område väl värt ett besök. Den djupa ravinen har granskogen skyddat från skogsbränder och detta har skapat en fin livsmijlö för hotade lavar och vedsvampar, såsom hässlebrodd och fjällskära.

Inom reservatet är det inte tillåtet att…
– skada mark eller geologiska naturföremål,
– skada växande eller döda – stående eller ikullfallna – träd och buskar,
– plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
– elda,
– inplantera för området främmande växt- eller djurart,
– framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
– störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
– medföra okopplad hund