Fåglar

Jaktfalk

Lavskrika
Häckar i de nordliga barrskogarna med viss förkärlek för tätare, äldre skog med inslag av skägglav. Stannfågel som hamstrar insekter, frön och bär för vinterbehov, gömmer mat i träden. Allätare, som söker föda vid lägereldar och älgslaktsplatser och som plundrar en del småfågelsbon sommartid. Lavskrikan är tämligen orädd och de finns att möta runtomkring Fulufjällets naturum.

Tranor
Häckar sparsamt på mossar och myrar i barrskogsbältet, i vassar vid sjöstränder, i igenväxande sankmarker, huvudsakligen i öde trakter. Den omtalande dansen ses mest på våren utföras av paret på en utvald arena.

Kungsörn
Häckar i bergstrakter och vidsträckta höglänta skogar, ibland i mindre skogar i lågland och kustland. Deras föda är däggdjur, hönsfågel och kadaver, en mångsidig jägare som kretsar högt upp på spaning efter ett byte, eller drar fram p ålåg höjd för att överraska sitt byte på duvhöksvis. Boet återanvänds om paret lämnas i fred.

Fiskjuse
En sommargäst som vanligtvis övervintrar i Afrika. Häckar vid klara insjöar eller längs kuster mot bräck vatten. Föda är fisk som fångas efter brant dykning. Bo allra överst i gammal fura.

Fjällripa
Häckar på kalfjäll och tundra i öppen stenig terräng med ringa vegetation. Stannfågel men träffas vintertid ibland i mer skyddade biotoper, i videsnår och vid trädgränsen.

Fjällpipare
Häckar på kalfjäll och tundra, ofta på blockrika högt belägna platåer med kort vegetation. Vistas på sina nordliga häckplatser mitt juni-augusti. Sällsynt på flyttning, ses då ofta enstaka eller i liten grupp på åkrar och betesmark. Föda insekter. Boet en enkel urgröpning.

Lommar
Storlom, häckar i klara, fiskrika sjöar. Boet ofta på låg, minimal ö. övervintrar.

Smålom, häckar i fisklösa tjärnar på tundra eller taigans mossar, pendlar till större sjöar för föda.

Gröngöling
Häckar i öppna löv- och blandskogar i gammal odlingsbygd med hagmarker, i större parker, även i öppnare terräng med dungar och alléer. Tämligen allmän. Föda är övervägande myror, och vistas mycket på marken. Skygg och vaksam.

Tretåig Hackspett
Häckar i barr- och blandskog med inslag av äldre granbestånd, björk och andra (gärna döende) lövträd. Föda är mestadels insekter, specialist på larver av granbarkborre och barkar ofta döda granar, ringar även granar med inchack för att komma åt saven. Vanligen skygg.